ล้อมคอกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ล้อมคอกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ผู้รายงานข่าวกล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)

ได้เปิดรับฟังความคิดเห็น หลักการสำหรับการห้ามผู้ประกอบการสินทรัพย์ดิจิทัล ให้บริการหรือสนับสนุนการให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล ที่มีการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝากและการให้กู้ยืม (deposit taking & lending) เพื่อคุ้มครองปกป้องผู้ซื้อขายและประชากรจากการเสี่ยงทางธุรกิจของผู้ให้บริการธุรกรรม และก็เพื่อช่วยลดปัญหาที่อาจเกิดจากการเข้าใจผิดว่า เป็นบริการที่มีการควบคุมดูแลจากหน่วยงานกำกับ จนอาจทำให้เกิดความย่ำแย่ของประชาชน

เนื่องด้วยยังไม่มีการกำกับดูแลทั้งในและเมืองนอก และตอนนี้มีผู้ให้บริการในเมืองนอกหลายรายที่พบเจอปัญหาด้านสภาพคล่องจนจำเป็นต้องหยุดให้บริการและมีการหยุดการถอนสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สินทรัพย์ดิจิทัล

ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการสำหรับในการควบคุมดูแล โดยมีหลักสำคัญ ดังต่อไปนี้

1.ห้ามผู้ประกอบการสินทรัพย์ดิจิทัล รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลแล้วก็นำสินทรัพย์ดิจิทัลที่รับฝากไปให้กู้หรือลงทุนแล้วก็จ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝาก

2. ห้ามผู้ประกอบการสินทรัพย์ดิจิทัล รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลโดยจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ฝาก ถึงผลตอบแทนดังที่กล่าวมาแล้วไม่ได้มาจากการนำสินทรัพย์ดิจิทัลที่รับฝากไปหาผลประโยชน์ (ตัวอย่างเช่น อาจมาจากงบประมาณเกื้อหนุนการค้าขายบริษัทหรือบริษัทในกรุ๊ป ฯลฯ) ก็ตาม ยกเว้นมีลักษณะเป็นการเกื้อหนุนแนวทางการขายตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกำหนด

3.ห้ามกระทำการประชาสัมพันธ์หรือชักชวนบุคคลทั่วไปหรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการเกื้อหนุนการให้บริการ deposit taking & lending ของผู้ให้บริการหรือบุคคลอื่น ได้แก่ เป็นหนทางให้ลูกค้าสามารถใช้บริการผู้ให้บริการ deposit taking & lending ในเมืองนอกผ่านแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันของผู้ประกอบการได้ ฯลฯ

นอกเหนือจากนี้ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ยังได้เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการ เกี่ยวกับการปรับปรุงการเปิดเผยความเสี่ยงจากการค้าขายคริปโตเคอร์เรนซีและการกำหนดมูลค่าการซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลต่อธุรกรรมอย่างต่ำ 5,000 บาท เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ซื้อขายจะมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การลงทุนและการจัดการความเสี่ยงจากการลงทุน และสามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับที่เหมาะสม สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ รวมถึงได้ข้อมูลประกอบกิจการตัดสินใจอย่างเพียงพอ